ดาวน์โหลดวารสาร
ดาวน์โหลดวารสารทั้งหมด
ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้แนวทางการจัดการกับปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอมิติความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 290 หน้า
บทความวิชาการ และบทความวิจัย
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 200 หน้า
ทิศทางสวัสดิการสังคมไทย: นโยบายและยุทธศาสตร์
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 361 หน้า
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Journal of Social Work) ฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2529 เนื้อหาหลักเป็นการแนะนำการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการเปิดการเรียน การสอนศาสตร์ด้านนี้ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2529
จำนวนหน้า: 80 หน้า
เป็นฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 5 รอบพระชันษา เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชกรณียกิจ
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2530
จำนวนหน้า: 87 หน้า
ฉบับครบรอบ 34 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2530
จำนวนหน้า: 85 หน้า
จำนวนวารสาร:   23  ฉบับ หน้า:  1 | 2  | 3  | 4 
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์